Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace a doporučení pro rodiče

                      

  1. Mateřská škola je v provozu od 6,30 hodin do 16,30 hodin. Děti jsou přijímány do 8,30 hodin,  poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká.  Pozdější  příchod  je možný po předchozí domluvě s učitelkou. V případě nutnosti zvoňte na příslušná oddělení.
  2. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce. Při odchodu z mateřské školy je dítě vydáno pouze rodičům nebo pověřeným osobám ( viz.pověření).Mateřská škola se v 16,30 hodin uzavírá, dítě by do této doby mělo opustit MŠ. Pokud si zákonní zástupci dítě nevyzvednou a nebude možné se s nimi spojit, nevyzvednuté dítě je hlášeno po 16,30 hod. na oddělení péče o dítě města Vrchlabí nebo Policii ČR. Z bezpečnostních důvodů si nemůže učitelka nechat dítě u sebe doma, také není přípustné v MŠ s dítětem čekat do pozdních večerních hodin.
  3. Mateřská škola má dvě třídy s kapacitou 25 dětí na třídu. 1.třídu navštěvují děti 3-4 leté, 2.třídu děti 4– 6leté. O děti se starají čtyři pedagog.pracovnice. Zařazení dětí do tříd je v kompetenci vedoucí učitelky
  4.   Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě! Učitelky mají právo v zájmu zachování   zdraví ostatních dětí nepřijmout nebo vyřadit dítě s nachlazením či jinou infekční chorobou.( zákon č 561/2004Sb, § 29 - Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách) Mezi infekční onemocnění patří i  výskyt vší. Pokud rodič opakovaně přivádí dítě nemocné, může to být důvod k ukončení docházky do MŠ.

Nepřítomnost dítěte oznámí rodič den předem nebo ráno nejpozději do 7,30 hodin.Neodhlášený oběd první den nemoci si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole do 11,30 hodin. Nástup dítěte po nepřítomnosti je třeba nahlásit den předem.

  1. Děti chodící pouze na dopoledne si rodiče mohou vyzvednout v 1.třídě ve 12 hod., ve 2.třídě ve 12,30 hodin.
  2. Úplata za předškolní vzdělávání ( školné ) je upravována směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, kterou vydala ředitelka školy na základě § 123 odst.4 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č 14/2005Sb. o předškolním vzdělávání  §6

        7.O prominutí nebo snížení úplaty školného může rodič požádat písemně (tiskopis  k vyzvednutí u vedoucí učitelky)

        8.  Provoz MŠ bývá přerušen v letním období na pět týdnů. Uzavření školy oznámí  vedení školy nejméně dva měsíce předem. Dítě může být v té době umístěno na žádost rodičů do jiné školky.

         9.Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ na základě vydané směrnice pro přijímání dětí  V průběhu roku lze  děti přijímat v případě volných kapacit bez ohledu na kritéria

        10.Do MŠ dítě potřebuje přezůvky , oblečení a přezutí na zahradu, holínky, náhradní  oblečení,  pyžamo, dvě balení papírových kapesníků. Věci dítěte výrazně OZNAČTE.  

        11.Učitelky nejsou oprávněny podat dítěti jakýkoli lék. Pokud to rodiče požadují, musí napsat písemnou žádost.

        12.Za cenné předměty, včetně hraček, přinesené z domova, neručíme. Děti  si mohou donést malého plyšáčka na spaní.

    13.Adaptace nových dětí probíhá po přijetí dítěte . O termínech jsou rodiče informováni každoročně dle možností školy.      14.V průběhu roku bude pořizována foto dokumentace z různých školních akcí. Pokud si rodiče nepřejí fotografování svého dítěte, nahlásí to učitelce.

15.Otázky týkající se stravování projednávají rodiče s vedoucí stravování .

 

 

                                                                   

                                                                                Jiřina Hanzlíčková

                                                                                  vedoucí učitelka